Bitka za Sutjesku – inicijativa u sprječavanju odluke vlade o gradnji hidroelektrane u nacionalnom parku

Ljudi

1

Novac

50 000 BAM / 25 000 EUR

Vrijeme

2 godine

Organizacija

Centar za životnu sredinu (CZZS)

Lokacija

Nacionalni park Sutjeska

Bosna i Hercegovina

Stupanj zaštite

IUCN II

Primjer projekta
Download
Uspjeh
Prva građanska inicijativa u Bosni i Hercegovini (inicijativa za promjenu odluke vlade, podneseni i skupljani potpisi u narodnoj skupštini) - prva takva mobilizacija ljudi u BiH – 6 000 potpisa
problematika hidroelektrana aktualizirana je na primjeru Sutjeske u BIH – 12 gradova u kojima su se skupljali potpisi
267 objava u domaćim i stranim medijima.
Motivacija lokalnih grupa i udruga da se uključe i bore za svoja prava:
  1. osnivanje koalicije za zaštitu rijeka BiH (više od 23 udruga)
  2. 2. pokrenute inicijative na 7 rijeka u BiH (Ljuta, Neretva, Una, Ugar, Željeznica, Vrbas, Orlja) – 10 udruga (ekološke, ribarske, sportska udruženje, kajakaške, lovačke, humanitarne)
dobivena prva sudska presuda u kojoj je sud ušao u meritum.
EU parlament donio je rezoluciju za BiH i jedan od segmenata sadrži preporuku da se ne grade hidroelektrane u NP Una i Sutjeska i da se ozbiljnije pristupi izradi studija utjecaja.
Zaustavljeni trenutni planovi za izgradnju hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka.

Problem/prilika

Problem
mogućnost izgradnje hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka
slaba uključenost lokalnog stanovništva u aktivnosti u NP Sutjeska.
Prilika
očuvana rijeka u nacionalnom parku.

Provedba

Ključne faze projekta
mapiranje problema (saveznici i suprotstavljene strane)
analiziranje pravnih procesa i mogućnosti
umrežavanje i uključivanje pojedinaca, organizacija, institucija (pokretanje građanske inicijative i prikupljanje potpisa)
prosvjedi usmjereni ka donosiocima odluka
komentiranje studije utjecaja
pokretanje tužbe protiv nadležnog ministarstva zbog usvajanja studije utjecaja
kontinuirano zagovaranje prema donosiocima odluka i ključnih organizacija i ljudi
kontinuirani rad s medijima
biološko istraživanje kanjona Sutjeske i Hrčavke
proslava
Uključivanje dionika
umrežavanje sa ekološkim organizacijama u BIH, prikupljanje 6000 potpisa u 12 gradova, poziv na prosvjede.
Pravo na pristup informacijama
cijeli proces je utjecao na informiranje javnosti i aktiviranje udruga da zahtijevaju svoja prava
komentari koji su izneseni na javnim raspravama dolazili su od stručnjaka i lokalnog stanovništva
mišljenje lokalnog stanovništva saslušano je po prvi put.

Promjena

Pozitivne promjene u prirodi
održano je postojeće stanje i kvaliteta staništa kanjona Sutjeske i Hrčavke.
Pozitivna ekonomska i društvena promjena
Javnog sektora (lokalni, nacionalni)
Društvo: pozitivniji stav predstavnika vlasti (lokalnih nacionalnih) o potrebi očuvanja rijeka
Poslovnog sektora:
Ekonomija: povećani prihodi i radna mjesta
Društvo: povećan broj turista uslijed kampanje i promocije Sutjeske.
Upravljača zaštićenog područja:
Ekonomija: povećan prihod od ulaznica i smještaja
Društvo: promocija NP Sutjeska, osnivanje saradničkog vijeća.
Civilnog društva:
Društvo: aktiviranje udruga da zahtijevaju svoja prava i njihovo umrežavanje; razne inicijative na 7 drugih rijeka; stvaranje koalicije za zaštitu rijeka BiH (preko 23 udruga).
Lokalnog stanovništva:
Ekonomija: prihod kroz iznajmljivanje smještaja i prodaju lokalnih proizvoda
Društvo: osviještenost o vrijednostima Sutjeske, njihov glas čuo se kroz kampanju, predstavnici u suradničkom vijeću.

Replikacija i preporuke

Ključne stvari za replikaciju
posvećenost
uključivanje raznolikih partnera
praćenje rokova i reagovanje na vrijeme za pravne procese
predstavljanje slučaja na međunarodnom nivou
ciljano krenuti na odluku koju se želi ukinuti sa korištenjem više alata.
lokalno stanovništvo kao ključni akteri koji mogu doći do pravovremenih informacija
prepoznavanje značaja i dobrobiti zaštićenog područja od strane lokalne zajednice
istrajnost i redovito praćenje zakonskih akata
kontinuirano prikazivanje vrijednosti rijeka/prirode.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh