Hrvatska

Čisti zrak i voda, hrana, oprašivanje usjeva, prirodni materijali, lijekovi i još toliko toga što nam priroda daje besplatno svaki dan.

Park prirode Lastovsko otočje
i

Turizam

Broj posjetitelja

Sva zaštićena područja ostvaruju prihode od turizma, a u čak dvije trećine zaštićenih područja turizam je glavni izvor prihoda za lokalnu zajednicu. Dobrobit lokalne zajednice turizmu povezana je sa zaštićenom prirodom.

Prepoznaju li strategije turizma zaštićena područja kao pokretače razvoja?

i
3484331

3,484,331 prodanih ulaznica u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u 2016. godini.

i

Voda

Prihodi od korištenja voda

Godišnji prihod dviju elektrana koje upotrebljavaju vodu iz zaštićenih područja na Velebitu iznosi 60 milijuna eura. Njihovo godišnje ulaganje u zaštitu 200.000 hektara šumskog ekosustava iznosi samo 0,0265% od ukupnog prihoda hidroelektrana. Ti prihodi odlaze Hrvatskim šumama koje bi trebale sredstava namjenski trošiti na mjere očuvanja šumskog ekosustava, jer bez kvalitetnog šumskog pokrova neće biti niti vode dostupne za proizvodnju električne energije u hidroelektranama.

Kojim strategijama prepoznati i vrednovati usluge ekosustava koje pruža očuvana priroda te vratiti dio prihoda zaštićenim područjima?

i
2,76%

U Hrvatskoj je samo 2,76 % rijeka koje slobodno teku i nemaju prepreka od izvora do ušća.

i

Poslovi u zaštićenim područjima su glavni izvor prihoda lokalnom stanovništvu u 39% parkova.

i

Šumarstvo

Raspodjela prihoda

Šumarski je sektor 2015. godine imao prihod od 2 milijarde kuna ili 1,4 % BDP-a. Lokalno stanovništvo ostvarilo je prihod od šumarstva u jednom od 10 zaštićenih područja (parkova prirode), i to jedino putem prodaje drva/šume.

Jesu li lokalne zajednice i savjetodavne službe dovoljno informirane o mogućnostima koje vlasnici šuma imaju u korištenju šuma, a koje nije bazirano samo na njezinoj sječi? Pruža li im se dovoljna podrška u njihovu razvijanju?

i
1

Poslovni sektor ostvaruje značajni prihod u 4 zaštićena područja, dok lokalno stanovništvo ostvaruje značajan prihod od šumarstva u jednom zaštićenom području.

i

Akvakultura

Najbrže rastući oblik proizvodnje hrane svijetu

Akvakultura danas predstavlja gotovo 50% proizvoda iz ribarstva koje se nalazi na tržištu. Samo odgovorna akvakultura može garantirati stabilnu proizvodnju koja neće imati negativne utjecaje na okoliš. Evropa je najveći uvoznik proizvoda iz ribarstva na svijetu. Odabirom proizvoda iz ribarstva koji su uzgojeni na održiv način možemo osigurati budućnost morima i ljudima.

Prati li sektor ribarstva trendove održive akvakulture i uključuje li ih u nacionalno zakonodavstvo? Kupujete li certificirane riblje proizvode – MSC (Marine Stewardship Council) certifikat za proizvode iz ribarstva iz ulova ili ASC (Aquaculture Stewardship Council) za proizvode iz ribarstva iz uzgoja?

i
17kg

Za uzgoj jednog kilograma tune u Jadranu potrebno je od 12 do 17 kilograma male plave ribe.

i

Ribarstvo

Održivo ribarstvo u Jadranu

Procijenjeno je da je 93% ribljih stokova u Sredozemnom moru, a samim time i u Jadranu u lošem statusu, a jedan od glavnih uzroka tome je neodrživ ribolov. Ukoliko se nastavi ovim tempom uskoro bi mogli ostati bez ribe u Jadranu.

Razumiju li donosioci odluka i ribari da je održivo ribarstvo jedini put ka dugoročnoj egzistenciji i dovoljnoj količini ribe u Jadranu?

i
7000

U 2015 više od 7000 brodica manjih od 12 metara obavljalo je ribolov u Hrvatskom dijelu Jadrana.

i

Rijeke

Prirodni tokovi

Analiza rijeka koji su pod prijetnjom neodrživog hidroenergetskog razvoja je pokazala da Hrvatska ima čak 73% (3.301 km) iznimnih netaknutih riječnih tokova bogatih biološkom raznolikošću. Istovremeno sve je veća potražnja u korištenju rijeka za proizvodnju električne energije, što vrlo često ima iznimno negativne posljedice za prirodne vrijednosti rijeka kao i uobičajen način korištenja prostora i prirodnih resursa.

Kako osigurati da investitori grade i upravljaju hidroelektranama sukladno svjetski prepoznatim smjernicama za održivi razvoj hidroenergetike? Kako osigurati da vlada proglasi područja u kojima gradnja hidroelektrana nije dozvoljena?

i
10000

Jedna obitelj bregunica dnevno pojede oko 10.000 komaraca