WWF akademija za prirodu – saradnja škola i zaštićenih područja u Srbiji

Ljudi

1

Novac

50 000€

Vrijeme

2 godine

Organizacija

WWF Adria

Lokacija

5 zaštićenih područja i šira okolica

Srbija

Stupanj zaštite

Primjer projekta
Download
Uspjeh
5 zaštićenih područja ima edukativne programe i suradnju sa svoje 2 lokalne škole.
Obučeno 214 WWF ambasadora.
Sudjelovalo je 59 nastavnika iz 10 škola.
1097 djece uključeno u aktivnosti školskih projekata (od 7 – 17 godina) WWF akademije.
Rezultati mini projekata WWF Ambasadora:
filmovi i pozorišne predstave na temu zaštite prirode,
izgradnja mini zaštićenog područja u školskom dvorištu,
osmišljavanje i produkcija promotivnih materijala,
foto izložba.

Problem/prilika

Problem
Nedostatak kvalitetne nastave u prirodi.
Nedostatak edukativnih programa u zaštićenim područjima.
Učitelji nemaju naputak i preporuke (kurikulum, radni plan) za rad u prirodi.
Većina roditelja smatra da izleti u prirodu (ekskurzije) nisu sigurni ili ih ne mogu financijski pokriti.
Prilika
Razvijanje novih kompetencija za učitelje i učenika. Upoznavanje sa zaštićenim područjem u kojem žive. Povećanje svijesti važnosti zaštićenih područja (ZP) i zaštite prirode.
Stvaranje saradnje između škola i ZP.
Škole, učitelji i stariji učenici postaju ambasadori ZP.

Planiranje

Uloga partnera
Uloga zaštićenih područja - domaćin, mentor, izvor informacija. Surađivanje sa školama, prezentacija u školama razrada i sudjelovanje u osmišljavanju školskih projekata.

Provedba

Ključne faze projekta
okupljanje dobrog tima edukatora
upoznavanje focal pointa iz ZP o sadržaju WWF akademije za prirodu i njihovoj ulozi
raspisivanje i promoviranje konkursa za odabir škole na vrijeme
odabir mjesta za obuku (istraživačka stanica Petnica)
uspostavljanje dobre suradnje sa ZP i školom
jednom mjesečno pratiti napredak implementacije školskog projekta polaznika
predstavljanje rezultata jedni drugima
kratka e-publikacija o rezultatima svake generacije
Budžet po fazama
dobar tim edukatora - 10.650€
raspisivanje i promoviranje konkursa za odabir škole na vrijeme – 500€
organiziranje obuke i završnog događaja (32 ljudi, 9 dana – smještaj, hrana, materijali, prijevoz) – 14.000€
uspostavljanje dobre suradnje sa ZP i školom
pratiti napredak implementacije školskih projekata (1000€)
Aktivnosti
Odabir ZP prema veličini, stupnju zaštite i broju posjetitelja, zainteresiranosti
Potpisivanje memoranduma o suradnji sa ZP i određivanje focal pointa za obrazovne programe po ZP
Lista kriteriuma za odabir škola (u opštini u/ili u blizini odabranih ZP) i sastavljanje komisije za odabir (nastavnici, profesori, WWF)
Javno objavljivanje konkursa za prijavu škola (nastavnika) za WWF Akademiju (WWF stranice, Prosvetni pregled – javni prosvetarski časopis, bioblog, direktno kontaktiranje škola sa kojima se surađivalo)
2 škole po ZP (ukupno 10 škola)
Suglasnost roditelja za sudjelovanje svojeg djeteta u školskom projektnom timu zbog javne upotrebe fotografija i video materijala
Odabir edukatora i mjesta obuke
Izrada priručnika WWF akademije sa 5 poglavlja: zaštićena područja, ekološki otisak, aktivno učešće građana, upravljanje projektima i kako raditi sa medijima
Obuka nastavnika i jednog učenika po školi (5 dana – teorija i teren, 6 edukatora). Prilikom obuke dobiju priručnik i paket didaktičkih materijala koji ostaje u vlasništvu škole
Obučeni osnivaju projektni tima po školi (nastavnici i učenici – najmanje 10 učenika te 2-5 nastavnika)
Projektni tim u suradnji sa focal pointom ZP razvija plan školskog projekta (razvijeni kriteriji za postizanje cilja – saradnja škola i ZP)
Implementacija projektnih aktivnosti (trajanje od decembra do maja) i uključivanje što većeg broja učenika u aktivnosti
Svaki projektni team piše završni izvještaj i podnosi ga WWF-u prije završnog događaja
Završni događaj na kojem obučeni nastavnici i učenici prezentuju ZP i rezultate projekta jedni drugima (4 dana – evaluacija svog rada)
Konferencija za novinare (5 učenika/ambasadora) predstavilo rezultate
Škole ambasadori postaju mentori školama naredne generacije WWF akademije
Kroz razvoj i implementaciju školskih projekata projektni tim je sakuplja naučene lekcije u „mentorsku kutiju“
Organiziranje predaje „mentorske kutije“ u Junu ili Septembru
Početak novog ciklusa
Uključivanje ranjivih skupina
Uključena je škola sa manjinskom grupom Mađara iz Novog sada i Šokaca iz Bačkog Monoštora.
Uključeni su roditelji djece i šira obitelj čija su djeca dio ambasadorskih školi.
U kriterijima za odabir škole imaju prednost one koje rade s djecom sa invaliditetom.
Žene su najzastupljenije kao nastavnice u osnovnim i srednjim školama – 7 nastavnica i 3 nastavnika kao ambasadori.
Program je namenjen učenicima uzrasta od 7-17 godina. Uvid u brojnost imamo samo za školske projektne timove (profesori Ž-39 , M-9; učenici Ž-80, M-44), no u same aktivnosti je bilo uključeno mnogo više učenika iz svake škole.

Promjena

Pozitivna ekonomska i društvena promjena
Javnog sektora (lokalni, nacionalni):
Društvo: Škole ambasadori su međusobno povezani i razmjenjuju iskustvo. Iniciranje suradnje sa sektorom obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja.
Upravljača zaštićenog područja:
Društvo: suradnja sa novim školama u svojoj okolici s kojima nisu prije imali suradnju. ZP kao edukacijski poligon za lokalnu djecu.
Lokalnog stanovništva:
Društvo: Lokalne škole se povezuju sa prirodom i ZP u svojoj blizini. Povećanje svijesti stanovništva o važnosti zaštićenog područja u njihovom kraju.

Replikacija i preporuke

Preporuke
Pored koordinatora koji je angažovan 100% potrebno je imati i asistenta na projektu na 50% radnog vremena.
Uključiti po dva nastavnika (a ne jednog kao do sad) iz svake ambasadorske škole
Organizirati obavezne posete koordinatora projekta svakoj ambasadorskoj školi tokom akademskog ciklusa
Planirati veći budžet za didaktičke materijale koji ambasadorske škole dobivaju
Planirati veću donaciju za školu (svaka škola dobila je 100 € za materijalne troškove, to bih podigli na 300)
Ukoliko planirate više generacija ambasadora preporuka je da unapred planirate susret svih generacija ambasadorskih nastavnika i učenika na kraju projekta
Prednost rada sa učiteljima (1. do 4. razred) u rad WWF akademije doprinosi većem odazivu roditelja, te baka i djedova na aktivnosti vezano za projekt.
Koordinator projekta treba adaptirati svoj pristup svakom ZP i focal pointu u ZP.
Poziv za suradnju škola nije namenjen samo nastavnicima biologije. Nastava u prirodi treba biti interdisciplinarna.
Preporučamo da se prilikom replikacije uključi škole koje educiraju djecu s invaliditetom jer ona mogu uspješno učestvovati i sprovesti sve potrebne aktivnosti u skladu sa njihovim mogućnostima.
Održivost
Istrajnost škola ambasadora (nastavnika i učenika).
Jedna osoba posvećena cijeloj ideji.
Plana rada WWF akademije, pristupi i metode postaju dio plana rada u školama koje su sudjelovale i na taj način je održivo.
Preporuke za poboljšavanje politika
Baza informacija sa tačnim brojem škola u Srbiji i kontakt osobom.
Razvijanje i kvalitetna implementacija obrazovnih programa u ZP. Osmišljavanje edukativnih sadržaja u ZP koje ima dečije odmaralište. Osoba iz ZP može biti edukator u dječjem odmaralištu i/ili vršiti obuku animatora.
Obogaćivanje programa rekreativne nastave sa prirodnim temama. Kvalitetne smernice za nastavnike za pripremu izvođenja nastave u prirodi (ekskurzije).
Komuniciranje postojećih edukativnih programa u zaštićenim područjima:
Uključivanje ZP u edukaciji/kurikulum na nacionalnom nivou, obavezna nastava u prirodi/zaštićenim područjima.

Napravi promjenu

Ponovite ovo rješenje i slijedite korake za uspjeh